Uteplatser - vad gäller?

6 MIN LÄSNING8 AUGUSTI 2023

INGÅR UTEPLATSEN TILL BOSTADSRÄTTEN?

Ibland ingår uteplatsen i bostadsrätten, ibland inte. Vad gäller balkonger och takterrasser är det mer självklart att de tillhör, när ingen annan än bostadsrättshavaren kan använda utrymmet. Mark och markterrass på mark är svårare att bedöma.

Svea hovrätt har i mål T 8470-11 pedagogiskt visat vikten av att ett utrymme bara används av bostadsrättshavaren. Hovrätten tog fasta på att föreningen inte kunnat specificera vilken (annan) typ av nyttjanderätt än bostadsrätt och att terrassen var förbunden med lägenheten och följer lägenhetens nyttjande. Avgörande var att terrassen disponerades uteslutande av bostadsrättshavaren. Den hade därför ett sådant samband med lägenheten att den måste anses vara en del av lägenheten och därmed också omfattas av bostadsrätten.

UPPLÅTELSEAVTALETS BETYDELSE

Den här typen av praxis kan användas som tolkningsstöd vad gäller uteplatser. Om endast bostadsrättshavaren använder den och den funnits sedan upplåtelsen bör föreningen agera som om den ingår i upplåtelsen. Men den senaste utvecklingen skapar behov av att formalisera detta.

I år ändrades lagen och numera krävs att upplåtelseavtalet ska innehålla uppgift om eventuell mark som hör till lägenheten.

Upplåtelseavtalet är ett juridiskt bindande dokument som upprättas i samband med den första upplåtelsen av din lägenhet. Där framgår bostadsrättens omfattning och det bör stå om du har tillgång till en uteplats. När överlåtelse/försäljningar sker från en bostadsrättshavare till en ny bostadsrättshavare så följer rättigheterna som upplåtits från början med. Om säljaren gjort klart för köparen att det ingår en uteplats i bostadsrätten och det sedan visar sig att det inte alls var en del av bostadsrätten så kan köparen komma att rikta krav mot säljaren.

Alla som har en uteplats som inte är klart reglerad i upplåtelseavtalet riskerar alltså att vara illa ute. De som har uteplatser i flervåningshus är i minoritet och majoriteten kan önska göra ombyggnad eller ändring av markens användning. Det finns risker med att klar reglering inte finns. Rättigheten, eller tron om en rättighet, kan sitta löst.

JÖRN LILJESTRÖM

ADVOKAT/PARTNER

Om det tydligt och entydigt står i upplåtelseavtalen att uteplatserna ingår så är allt klart och bra. Men annars kan problem uppstå med nytillträdande styrelse som av någon anledning kan välja att försöka riva upp de historiska förhållandena. För att slippa sådana situationer där bostadsrättshavare tvingas in i konflikt med föreningen för att skydda sina rättigheter så bör klargörande ske.

Alla som har en uteplats som inte är klart reglerad i upplåtelseavtalet riskerar alltså att vara illa ute. De som har uteplatser i flervåningshus är i minoritet och majoriteten kan önska göra ombyggnad eller ändring av markens användning. Det finns risker med att klar reglering inte finns. Rättigheten, eller tron om en rättighet, kan sitta löst.

Om marken inte är upplåten med bostadsrätt så kan det exempelvis vara en sorts vederlagsfri nyttjanderätt som kan sägas upp.

REKOMMENDATION

Det finns även skötselfördelar. Genom att göra uteplatsen till en del av bostadsrätten kan användandet regleras genom ordningsföreskrifter. Exempelvis kanske någon samlar bildäck på sin uteplats, använder uteplatsen till förvaring av diverse saker och möbler eller kanske samlar skräp på ett brandfarligt sätt. Om någon bryter mot ordningsföreskrifterna och inte vidtar rättelse när man ber dem så kan det leda till förverkande. Det finns alltså starka verktyg för att komma till rätta med eventuella missförhållanden. Även utan missförhållanden är det bra att föreningen har rätt att bestämma hur man ska sköta sin uteplats så att det ser snyggt ut i området.

Creo Advokater hjälper ofta föreningar med tilläggsupplåtelser och ser precis som vid annan hjälp även gärna över om det finns några risker av annat slag i föreningen som kan behöva säkras upp. Ofta är det mycket enkelt att ta fram en mall som passar föreningen och ge lite stöd på vägen så att det går att sköta hanteringen själv om man vill spara pengar.