Tvistelösning:
En översikt av prövning i allmän domstol

Vi på Creo Advokater är skickliga ombud i såväl domstolsprocesser, skiljeförfaranden som under förhandlingsstadiet. Vi hjälper er att nå era mål från början till slut.

PRÖVNING I ALLMÄN DOMSTOL

Många som inte har annan erfarenhet av domstolsprocesser än film och TV-serier föreställer sig ofta en dramatisk huvudförhandling, där vittnen förhörs och ombuden argumenterar inför domaren. Huvudförhandlingen är visserligen central, men en vanlig tvistemålsrättegång pågår länge i olika skeden och kan ofta lösas utan att nå huvudförhandling. Nedan ger vi en översikt av hur det går till i civilmål, där parterna fritt själva kan förlikas.

1. INLEDANDE SKEDE

Tvistemål i allmän domstol inleds vanligtvis med att käranden (den som kräver något av någon) lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Stämningsansökan måste uppfylla vissa krav, bland annat måste stämningsansökan innehålla ett tydligt specificerat yrkande (vad käranden kräver) samt relevanta omständigheter som stödjer kravet. Vidare ska bevisning bifogas där käranden måste specificera vad varje bevis avser att styrka. Det är vanligt att vänta med hela eller delar av bevisningen tills det klart framgår vad parterna är oeniga om i beskrivningen av vad som hänt. För att ge in stämningsansökan så bör man vara övertygad om att man har en god möjlighet till framgång och har en tillräckligt stark rättslig grund till stöd för sin övertygelse.

2. SVAROMÅL OCH FÖRBEREDANDE SKRIFTVÄXLING

När tingsrätten mottagit en korrekt och komplett stämningsansökan beslutas om utfärdande av stämning. Svaranden (den som käranden kräver något av) får viss tid på sig att inkomma med svaromål. I svaromålet ska svaranden ange sin inställning till kärandens yrkanden och grunder för bestridandet (varför käranden inte ska få igenom sina krav) samt eventuellt egna bevis. Därefter sker oftast ytterligare skriftväxling mellan parterna för att parternas ståndpunkter ska tydliggöras.

Ett svaromål måste inges inom en viss tid. Om svaranden missar tidsfristen kan tingsrätten utfärda en tredskodom, som innebär att tingsrätten dömer i enlighet med kärandens yrkanden baserat på den information som redan lämnats in. Läs mer om tredskodom här.

 

3. MUNTLIG FÖRBEREDELSE

Efter den inledande skriftväxlingen kallar tingsrätten parterna till en muntlig förberedelse. Syftet med förberedelsen är att klargöra vilka frågor som är tvistiga mellan parterna och vilka bevis som ska läggas fram. Under förberedelsen undersöker rätten om det går att förlikas, d v s om parterna kan komma överens.

Det är vanligt att många tvister förliks senast vid den muntliga förberedelsen. Det sparar tid och resurser för alla inblandade men betyder också att käranden inte helt får igenom sin vilja.

 

4. PLANERING AV HUVUDFÖRHANDLING

Vid sammanträdet planeras också den fortsatta handläggningen och för käranden är det särskilt viktigt att tingsrätten sätter ut ett datum för när förberedelsen ska vara avslutad och när huvudförhandlingen ska ske. Tingsrätten ska alltid bestämma en tidplan där först käranden och sedan svaranden ska ge in slutlig bevisuppgift och andra relevanta handlingar.

5. HUVUDFÖRHANDLING

Målet avgörs baserat på vad som framkommer på huvudförhandlingen. Under förhandlingen åberopar parterna allt som ska ingå i bedömningen inklusive bevisen. Först håller käranden sakframställan sedan är det svarandens tur. Varje part försöker vara pedagogiska och övertygande och ha tillräckligt bra bevisning genom förhör med parter, vittnen och eventuella sakkunniga. Allt för att försöka övertyga rätten om att rättens vågskål ska väga över till deras fördel. Slutligen håller parterna sina pläderingar, där de sammanfattar sina bästa argument för varför just de själva och inte den andre ska vinna målet.

6. DOMSLUT OCH EVENTUELLA ÖVERKLAGANDEN

Efter huvudförhandlingen tar det vanligtvis tre veckor innan dom meddelas. Domen avslutar processen i tingsrätten. Om någon av parterna är missnöjd med domen, kan den överklagas till hovrätten inom tre veckor.

Det varierar från år till år hur många överklagade mål som kommer upp i hovrätten men schablonvis kan man räkna med att cirka 40 procent av skickligt överklagade mål får prövningstillstånd. Av de mål som sedan prövas i hovrätten blir oftast någon ändring i cirka 50 procent av fallen. Det betyder att om man har förlorat i tingsrätten men får prövningstillstånd i hovrätten så har man en bra chans att få domen ändrad. Det betyder också att om man vunnit i tingsrätten men motparten fått prövningstillstånd så löper man en mycket stor risk att domen ändras.

Om man som käranden inte från början är inställd på att försöka få prövningstillstånd oh om man mot förmodan förlorar bör man inte ge in stämningsansökan alls.

VÅR ROLL

Om ni önskar biträde i eller inför en tvist överväger Creo Advokater om ni har tillräckligt goda möjligheter för att det ska vara meningsfullt för er att anlita oss.

När vi väl bestämt oss för att ta oss an ert fall, och ni ömsesidigt bestämt er för att anlita oss, så hjälper vi er att ta vara på alla möjligheter till framgång som finns och dyker upp längs vägen, till förlikning eller lagakraftvunnen dom.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan