Vad händer om en uppsägning av ett tomträttsavtal registreras efter uppsägningstidens utgång?

Högsta domstolen, 22 mars 2019, mål nr T 3876-18

Högsta domstolen har avgjort ett fall där en kommun försökte säga upp ett tomträttsavtal med en ekonomisk förening. Frågan rörde huruvida en uppsägning kunde ogiltigförklaras om den registrerades i fastighetsregistret efter uppsägningstidens utgång.

PARTER/SAKEN

Stockholms kommun mot Garageföreningen Regnet ekonomisk förening. Stockholms kommun var klagande medan Garageföreningen Regnet var motpart i Högsta domstolen.

Tvisten gällde uppsägning av ett tomträttsavtal och om det krävs att uppsägningen registreras i fastighetsregistret inom en viss tidsfrist för att vara giltig.

BAKGRUND

Stockholms kommun äger fastigheten Stockholm Regnet 2 som är upplåten med tomträtt till Garageföreningen Regnet ekonomisk förening sedan 1957 för garageändamål. Avtalet kan sägas upp efter vissa tidsperioder, och i december 2015 sade kommunen upp avtalet till utgången av den pågående tjugoårsperioden. Uppsägningen registrerades i fastighetsregistret först den 8 april 2016, vilket var efter uppsägningstidens utgång. Föreningen ansåg att uppsägningen var ogiltig eftersom den inte hade registrerats i tid och väckte talan i tingsrätten.

DOMEN

Högsta domstolen fastställde att Stockholms kommuns uppsägning av tomträttsavtalet var giltig, trots att den hade registrerats i fastighetsregistret efter uppsägningstidens utgång. Tingsrättens och hovrättens domar, som ogiltigförklarade uppsägningen, upphävdes och målet skickades tillbaka till tingsrätten för fortsatt handläggning.

SKÄLEN

Högsta domstolen konstaterade att det är tillräckligt att anmälan om uppsägning görs till inskrivningsmyndigheten inom uppsägningstiden och att denna anmälan senare leder till en anteckning i fastighetsregistret. Domstolen ansåg att uppsägningens giltighet inte beror på om anteckningen görs före eller efter uppsägningstidens utgång. Detta beslut motiverades med att det inte är rimligt att fastighetsägaren ska påverkas av inskrivningsmyndighetens handläggningstider eller eventuella fel.

ALLMÄNNA RÅD

För företag, kommuner och bostadsrättsföreningar är det viktigt att vara medveten om tidsfristerna för uppsägning av avtal. Trots att registreringen i fastighetsregistret kan ske efter uppsägningstidens utgång, är det avgörande att anmälan görs i tid för att undvika tvister och osäkerheter. Att säkerställa att alla formella krav uppfylls vid uppsägning av avtal kan spara tid och resurser i framtida rättsprocesser.

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan