Ledningsrätt för basstationer: Kan basstationer placeras i byggnader utan fastighetsägarens godkännande?

Högsta domstolen, 24 november 2021, mål nr T 640-19

Högsta domstolen har beslutat att 3G Infrastructure Services AB (3GIS) ska beviljas ledningsrätt för basstationer i flera fastigheter i Luleå kommun. Kommunen och fastighetsägaren Hemsö Norrbottenfastigheter KB motsatte sig beslutet, men domstolen avslog deras överklagande och fastställde ledningsrätten.

PARTER/SAKEN

Fastighetsägarna Hemsö Norrbottenfastigheter KB och Luleå kommun mot 3G Infrastructure Services AB.

Tvisten handlar om huruvida 3GIS ska beviljas ledningsrätt för sina basstationer på vissa fastigheter i Luleå kommun.

BAKGRUND

Lantmäteriet hade initialt beviljat 3GIS ledningsrätt i flera fastigheter i Luleå kommun. Mark- och miljödomstolen upphävde dock Lantmäteriets beslut och avslog 3GIS ansökan om ledningsrätt.

Mark- och miljööverdomstolen ändrade sedan mark- och miljödomstolens beslut och återställde Lantmäteriets ursprungliga beslut om att bevilja ledningsrätt. Luleå kommun och Hemsö Norrbottenfastigheter KB överklagade detta till Högsta domstolen, där de yrkade att 3GIS ansökan om ledningsrätt skulle avslås och att ersättningen för upplåtelserna skulle fastställas till högre belopp än vad Mark- och miljööverdomstolen hade beslutat.

3GIS argumenterade för att ledningsrätten var nödvändig för att säkerställa att deras elektroniska kommunikationsnät fungerade effektivt och att de befintliga placeringarna av basstationerna var lämpliga. Högsta domstolen tog upp frågan om ledningsrättens upplåtelse och beviljade prövningstillstånd endast i denna fråga.

DOMEN

Högsta domstolen beslutade att ledningsrätt ska upplåtas för 3GIS i de berörda fastigheterna. Mark- och miljööverdomstolens beslut står därmed fast. Kommunen och Hemsö förlorade målet och måste stå för sina egna rättegångskostnader.

SKÄLEN

Högsta domstolen fann att behovet av ledningsrätt var välgrundat, då 3GIS basstationer tjänar viktiga allmänna intressen och kommunikationsbehov som är långsiktiga. Även om anordningarna hade placerats med stöd av hyresavtal, ansågs dessa placeringar vara lämpliga för ledningsrätt. Domstolen såg inga starka skäl som talade emot beviljandet av ledningsrätten och fastställde därför det ursprungliga beslutet från Lantmäteriet.

ALLMÄNNA RÅD

För att undvika att bli påtvingad ledningsrätt är det viktigt för fastighetsägare att tydligt dokumentera och kommunicera eventuella planer för framtida utveckling eller förändring av fastigheten. Att visa på konkreta skäl till varför ledningsrätten skulle vara olämplig, såsom planerad ombyggnad eller rivning, kan stärka ert fall i en rättslig prövning.

För fastighetsägare som upprättar avtal om installation av basstationer i deras byggnad är det även viktigt att avtalet inte tillåter någon ensidig ändring av installationen.

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan