Kan en skatterådgivare hållas ansvarig för felaktig skatterådgivning vid fastighetsöverlåtelse?

Högsta domstolen, 11 maj 2022, mål nr T 3131-21

PwC ålades betala skadestånd till fastighetsbolag på grund av felaktig skatterådgivning. Frågan i målet var huruvida PwC rådgivning om uppskov med stämpelskatt var oaktsam och om Hemåt Fastigheter AB hade rätt till skadestånd.

PARTER/SAKEN

Hemåt Fastigheter AB mot Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC).

Parterna är oeniga om PwC
ska betala skadestånd till Hemåt Fastigheter AB på grund av felaktig rådgivning vid en fastighetsöverlåtelse inom koncernen.

BAKGRUND

Hemåt Fastigheter AB, moderbolag i en koncern med flera fastigheter i Kalix och Boden, anlitade PwC för att utreda förutsättningarna för en underprisöverlåtelse av en fastighet från en bostadsrättsförening till ett av koncernens aktiebolag. PwC rådgivning ledde till att Hemåt Boden Två AB köpte fastigheten, och ansökte om uppskov med stämpelskatten. Lantmäteriet nekade uppskovet då de bedömde att bostadsrättsföreningen inte kunde ingå i en koncern enligt stämpelskattelagen, vilket resulterade i en skattekostnad på 1 507 433 kr för Hemåt Boden Två AB. Hemåt Fastigheter AB stämde då PwC för skadestånd motsvarande denna kostnad.

DOMEN

Högsta domstolen ändrade hovrättens dom och förpliktade PwC att betala 444 000 kr till Hemåt Fastigheter AB. Båda parterna fick stå sina egna rättegångskostnader i Högsta domstolen.

SKÄLEN

Högsta domstolen bedömde att PwC hade agerat oaktsamt genom att inte tillräckligt noggrant undersöka rättsläget för uppskov med stämpelskatten och förse Hemåt med korrekt information. Dock ansåg domstolen att PwC oaktsamhet inte var grov, vilket medförde att en ansvarsbegränsning i avtalet blev tillämplig. Därmed begränsades PwC
skadeståndsansvar till 444 000 kr enligt avtalet.

ALLMÄNNA RÅD

Det är viktigt att säkerställa att den skatterådgivning man erhåller är grundligt genomgången och att eventuella risker är tydligt kommunicerade. Vid avtalsingående bör särskild uppmärksamhet riktas mot ansvarsbegränsningar och deras innebörd. Det kan även vara fördelaktigt att få en andra åsikt eller direktkontakt med relevanta myndigheter för att undvika oväntade skattekostnader.

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan