Kan ett konkursbo kräva återvinning av betalning från ett annat konkursbo?

Högsta domstolen, 8 mars 2024, mål nr T 3654-22

Högsta domstolen har avgjort en tvist mellan Le Croissant i Sverige AB i konkurs och Frölunda Café AB konkursbo rörande återvinning i konkurs. Fallet handlar om huruvida ett förlikningsavtal som innebar att Le Croissant övertog verksamheten från Frölunda Café, ska betraktas som en betalning av skuld som kan återvinnas.

PARTER/SAKEN

Le Croissant i Sverige AB i konkurs mot Frölunda Café AB
konkursbo.

Tvisten gäller återvinning i konkurs.

BAKGRUND

Frölunda Café AB var franchisetagare till Le Croissant i Sverige AB. Efter en tvist ingick parterna ett förlikningsavtal där Le Croissant övertog Frölunda Cafés verksamhet. Kort därefter gick Frölunda Café i konkurs. Konkursboet krävde återvinning av förlikningsavtalet och att Le Croissant skulle ersätta värdet av den övertagna egendomen. Både tingsrätten och hovrätten dömde till konkursboets fördel.

DOMEN

Högsta domstolen ändrar hovrättens dom och avslår Frölunda Café AB konkursbos talan. Le Croissant i Sverige AB i konkurs vann målet och befrias från att ersätta konkursboet för rättegångskostnader samt får ersättning för sina rättegångskostnader i samtliga instanser.

SKÄLEN

Högsta domstolen fann att ersättningen för egendomen ska baseras på dess värde vid tidpunkten för återvinningsdomen, och parterna var överens om att egendomen då saknade värde. Därför skulle ingen ersättning betalas.

ALLMÄNNA RÅD

Vid avtal och förlikningar nära en eventuell konkurs, säkerställ att värderingen av överlåten egendom dokumenteras noggrant. Detta kan minska risken för komplicerade tvister om återvinning i framtiden.

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan