Kan en fastighetsköpare förlora rätt till ersättning vid fastighetsköp om felet inte reklameras omedelbart?

Högsta domstolen, 29 december 2017, mål nr T 1451-17

Högsta domstolen har behandlat frågan om en fastighetsköpare kan förlora sin rätt till ersättning för fel i fastigheten genom att inte underrätta säljaren om felet i tid.

PARTER/SAKEN

Parterna var säljaren Stiftelsen Skogssällskapet mot fastighetsköparen VS.

Tvisten gäller om fastighetsköparen har förlorat rätten att åberopa fel i fastigheten genom att inte underrätta säljaren inom skälig tid.

BAKGRUND

I november 2009 köpte VS fyra fastigheter av Stiftelsen Skogssällskapet för över 70 miljoner kronor. 2010 fick VS besked om att avverkning inte fick ske på grund av planerat naturskydd, vilket resulterade i en ersättning på cirka 25 miljoner kronor under 2014 och 2015. I oktober 2014 underrättade VS sällskapet om fel i fastigheterna och krävde senare nedsättning av köpeskillingen och skadestånd, hävdande att sällskapet medvetet undanhållit information vid köpet.

DOMEN

Högsta domstolen avslår överklagandet från Stiftelsen Skogssällskapet och fastställer hovrättens dom, som innebär att VS inte har förlorat rätten att göra gällande felet trots fördröjningen. Fastighetsköparen vann således över säljaren.

SKÄLEN

Domstolen konstaterar att trots att säljaren handlat illojalt, kan köparen inte förlora rätten till ersättning genom passivitet om inte passiviteten har medfört en betydande nackdel för säljaren. I detta fall bedömde domstolen att VS underrättelse skedde inom en rimlig tid, och därmed behåller VS rätten att framställa krav.

ALLMÄNNA RÅD

Fastighetsköpare bör vara medvetna om sina skyldigheter att informera motparten om eventuella fel inom skälig tid, även om säljaren har agerat illojalt. Det är viktigt att dokumentera all kommunikation och snabbt agera vid upptäckt av fel för att undvika risker med passivitet.

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan