Kan bygglov avslås på grund av servitutsrättigheter?

Högsta domstolen, 15 juni 2023, mål nr P 3311-22

Sollentuna Energi och Miljö AB har överklagat bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus i Sollentuna kommun och hävdat att byggnadsprojektet skulle bryta mot ett servitutsavtal. Högsta domstolen avslår överklagandet och fastställer att servitutsrättigheter i detta fall inte utgör hinder för bygglovet.

PARTER/SAKEN

Parterna i målet är Sollentuna Energi och Miljö AB mot PA och Miljö- och byggnadsnämnden i Sollentuna kommun. Sollentuna Energi och Miljö AB är klagande i Högsta domstolen.

Saken gäller bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten T 14 i Sollentuna kommun.

BAKGRUND

PA ansökte om bygglov för ett enbostadshus på en obebyggd fastighet där Sollentuna Energi och Miljö AB har en spillvattenledning med servitut. Ritningarna visade att det skulle finnas ett tunnelliknande utrymme under byggnaden för att möjliggöra tillträde till ledningen.

Sollentuna Energi motsatte sig bygglovet, med argumentet att byggnadens placering ovanpå ledningen skulle innebära att servitutsavtalet inte uppfylldes. Bolaget hävdade att tunnelutrymmet inte var tillräckligt för att möjliggöra nödvändiga underhållsarbeten och att byggnationen skulle försämra skyddet för ledningen.

DOMEN

Högsta domstolen avslår överklagandet från Sollentuna Energi och Miljö AB och fastställer att bygglovet inte inskränker på servitutsrättigheterna i en omfattning som skulle utgöra ett hinder för bygglov.

SKÄLEN

Högsta domstolen fann att bygglovsansökan, som inkluderade en tunnelliknande konstruktion för tillgång till spillvattenledningen, inte medför att servitutsrättigheterna förloras eller inskränks i betydande omfattning. Därmed anses påverkan inte vara en sådan betydande olägenhet som hindrar bygglov enligt plan- och bygglagen.

ALLMÄNNA RÅD

För företag är det viktigt att förstå att servitutsrättigheter inte alltid utgör ett hinder för bygglov, såvida inte rättigheterna går helt eller nästan helt förlorade eller om åtgärden anses vara av väsentlig betydelse för den härskande fastigheten. Det är viktigt att inkludera lösningar som möjliggör fortsatt tillgång och underhåll av servitut vid planering av byggprojekt.

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan