Hur tydlig måste en lokalhyresgäst uppsägning för villkorsändring vara?

Högsta domstolen, 12 maj 2022, mål nr T 2270-21

Hur tydlig måste en lokalhyresgäst uppsägning för villkorsändring vara?

PARTER/SAKEN

Egencia Sweden AB mot JYMA Fastigheter Stortorget AB.

Tvisten handlar om hur tydliga uppgifter om begärda villkorsändringar måste vara för att en uppsägning för villkorsändring enligt jordabalken ska ha verkan.

BAKGRUND

Egencia hyrde lokaler av JYMA i Malmö. De två hyresavtalen hade en uppsägningstid om tolv månader och skulle förlängas med tre år om uppsägning inte skedde. Vid utgången av 2017 löpte hyrestiden ut och diskussioner om förlängning påbörjades. Egencia skickade en uppsägning för villkorsändring i december 2016 men parterna nådde ingen överenskommelse. Egencia flyttade ut vid slutet av 2017 och betalade inte hyra därefter. JYMA krävde betalning för hyran efter 2017 eftersom de ansåg att uppsägningen var otydlig. Tingsrätten och hovrätten gav JYMA rätt, och Egencia överklagade till Högsta domstolen.

DOMEN

Högsta domstolen fastställde hovrättens domslut. Egencia ska ersätta JYMA för bolagets rättegångskostnader i Högsta domstolen med 83 600 kr. JYMA vann målet.

SKÄLEN

Högsta domstolen bedömde att Egencias uppsägning var otydlig och därmed ogiltig enligt 12 kap. 58 a § jordabalken. Uppsägningen måste vara så konkret och klar att den direkt kan ligga till grund för förhandlingar mellan parterna. Eftersom Egencias uppsägning inte uppfyllde detta krav, ansågs den vara utan verkan. Egencia var därför skyldigt att betala hyra även efter uppsägningens datum.

ALLMÄNNA RÅD

För företag och bostadsrättsföreningar är det viktigt att vara tydlig och konkret när man säger upp hyresavtal för villkorsändring. Uppsägningsdokumentet måste klart ange de ändrade villkoren för att undvika oklarheter och rättsliga tvister. Det rekommenderas att ta hjälp av juridisk expertis för att säkerställa att alla krav enligt lagen uppfylls.

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan