Har en konsult rätt till ensamrätt vid ramavtal?

Högsta domstolen, 30 juli 2021, mål nr T 4071-20

Idermark och Lagerwall Reklam AB (Konsulten) hävdar att deras ramavtal med Nordens Välfärdscenter (Beställaren) ger dem ensamrätt att utföra vissa tjänster. Högsta domstolen har nu avgjort fallet och gett sin dom om tolkningen av ramavtalet.

PARTER/SAKEN

Idermark och Lagerwall Reklam AB mot Nordens Välfärdscenter. Parterna har överklagat Svea hovrätts dom till Högsta domstolen, där Idermark och Lagerwall Reklam AB är klagande och Nordens Välfärdscenter är motpart.

Frågan i målet är om ramavtalet mellan parterna ger Konsulten ensamrätt att utföra de tjänster som avtalet omfattar, när behov av sådana tjänster uppstår hos Beställaren.

BAKGRUND

Nordens Välfärdscenter genomförde en upphandling av tjänster inom information, varumärke och integrerad kommunikation enligt lagen om offentlig upphandling. Idermark och Lagerwall Reklam AB vann upphandlingen och parterna ingick ett ramavtal för en fyraårsperiod. Konsulten stämde Beställaren för kontraktsbrott då Beställaren hade anlitat andra aktörer för tjänster som omfattades av avtalet. Tingsrätten dömde till Konsultens fördel, men hovrätten ändrade domen och ansåg att ramavtalet inte gav någon rätt till ensamrätt.

DOMEN

Högsta domstolen upphäver hovrättens dom och förklarar att ramavtalet ger Idermark och Lagerwall Reklam AB ensamrätt att utföra de tjänster som avtalet omfattar när behov uppstår. Konsulten vann därmed målet och Beställaren får betala rättegångskostnaderna.

SKÄLEN

Högsta domstolen ansåg att avtalet skulle fylla en förnuftig funktion och utgöra en rimlig reglering av parternas intressen. Avtalet innehöll långtgående åtaganden för Konsulten och utan ensamrätt skulle avtalet vara värdelöst för Konsulten. Beställarens rätt att säga upp avtalet med tolv månaders uppsägningstid stärkte också Konsultens position. Därför ansågs avtalet innebära en ensamrätt för Konsulten att utföra de aktuella tjänsterna.

ALLMÄNNA RÅD

Företag bör noggrant granska och tolka ramavtal för att säkerställa att deras rättigheter och skyldigheter är tydligt definierade. Det är särskilt viktigt att förstå vilka ensamrättigheter som kan följa av avtalet för att undvika framtida tvister.

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan