Får en bostadsrättshavare installera en kamin utan föreningens tillstånd?

Högsta domstolen, 8 juli 2015, mål nr Ö 3206-13

Bostadsrättsföreningen hade rätt i sitt beslut att kräva att bostadsrättshavare skulle återställa en ventilationskanal efter att ha installerat en kamin utan föreningens tillstånd.

PARTER/SAKEN

Parterna var Bostadsrättsföreningen Trudhem mot bostadsrättshavarna KI och AL.

Saken gällde särskild handräckning gällande återställning av en ventilationskanal som använts för installation av en kamin.

BAKGRUND

KI och AL, boende i Bostadsrättsföreningen Trudhem i Uppsala, installerade en kamin och anslöt den till en ventilationskanal utan styrelsens godkännande. Styrelsen avslog deras ansökan om tillstånd på grund av oro för kostnader och ansvar samt potentiell försämring av ventilationen. Kronofogdemyndigheten ålade KI och AL att återställa kanalen, vilket tingsrätten senare fastställde. Hovrätten ogillade dock föreningens ansökan om särskild handräckning, vilket överklagades till Högsta domstolen.

DOMEN

Högsta domstolen upphävde hovrättens beslut och fastställde tingsrättens beslut. KI och AL ska solidariskt ersätta Bostadsrättsföreningen Trudhem för rättegångskostnader i både hovrätten och Högsta domstolen.

SKÄLEN

Högsta domstolen konstaterade att ventilationskanalen tillhör föreningens fasta egendom och därmed inte är en del av KI och AL lägenhet. Genom att ansluta kaminen till kanalen hade de vidtagit en otillåten åtgärd.

Enligt Bostadsrättsföreningen Trudhems stadgar ansvarar föreningen för underhåll av ventilationskanalerna, inte enskilda bostadsrättshavare. Detta stödjer föreningens ståndpunkt att kanalen är en del av föreningens fasta egendom.

Ventilationskanalen hade tidigare fungerat som en rökkanal men hade före installationen av kaminen använts som en ventilationskanal. Styrelsen ansåg att ändringen av kanalens användning skulle kunna försämra ventilationen i fastigheten, vilket var en avgörande faktor för att avslå ansökan om installationen.

ALLMÄNNA RÅD

För bostadsrättsföreningar är det viktigt att tydligt definiera ansvar och tillståndsförfaranden i stadgarna för att undvika konflikter. Bostadsrättshavare bör alltid söka och invänta godkännande från föreningens styrelse innan de genomför förändringar som kan påverka fastighetens strukturella eller funktionella delar.

För mer information om fallet, läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan