Återgång av misstagsbetalning – när gäller det?

Högsta domstolen, 12 april 2023, T 409-22

Återgång av misstagsbetalning – när gäller det?

PARTER/SAKEN

Hemverket AB mot OBOS Mark AB

Tvisten gäller fråga återgång av misstagsbetalning.

BAKGRUND

Hemverket AB, ett fastighetsmäklarföretag, anlitades för att förmedla försäljning av två fastigheter ägda av Fastighets AB Stråvalla II till OBOS Mark AB. Handpenning på 95 000 kr per fastighet betalades in till fastighetsmäklarens klientmedelskonto. Den resterande köpeskillingen skulle betalas kontant på tillträdesdagen. OBOS Mark AB begärde senare återgång av köpen, men betalade ändå in den resterande köpeskillingen, totalt 1 710 000 kr, av misstag. OBOS krävde återbetalning men pengarna deponerades av mäklaren hos Länsstyrelsen. Därefter väckte OBOS talan för återbetalning av misstagsbetalningen.

DOMEN

Högsta domstolen ändrar hovrättens dom och ogillar OBOS Mark AB talan. Hemverket AB befrias från skyldigheten att ersätta OBOS Mark AB för rättegångskostnader i tidigare instanser. Istället förpliktas OBOS Mark AB att ersätta Hemverket AB för rättegångskostnader i tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen.

SKÄLEN

Rätten konstaterar att OBOS Mark AB
betalning av köpeskillingarna till Hemverket AB:s klientmedelskonto skedde med rättsgrund, eftersom det fanns en tydlig instruktion från OBOS att betalningen skulle göras till detta konto. Att OBOS senare begärde återgång av köpen påverkade inte mäklarens rätt att ta emot betalningen, eftersom mäklaren hade skäl att uppfatta betalningen som slutlikvid. OBOS misstag att inte annullera betalningen anses inte påverka betalningens rättsgrund, vilket gör att principen om condictio indebiti inte är tillämplig i detta fall. Därmed är Hemverket AB inte återbetalningsskyldigt mot OBOS Mark AB.

ALLMÄNNA RÅD

För företag och bostadsrättsföreningar är det viktigt att noggrant följa upp betalningsinstruktioner och kommunikation vid fastighetsaffärer. Säkerställ att alla instruktioner och ändringar dokumenteras skriftligt och följs upp i tid för att undvika kostsamma misstag.

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan