Är staten skyldig att ersätta markägare för avverkningsförbud?

Högsta domstolen, 5 april 2023, mål nr T 538-22

Är staten skyldig att ersätta markägare för avverkningsförbud?

PARTER/SAKEN

Kammarkollegiet mot Hargs Bruk Aktiebolag angående ersättning på grund av avverkningsförbud.

BAKGRUND

Hargs Bruk Aktiebolag bedriver skogsbruk i Uppland och äger fastigheten ÖM 5:1 med en areal om 2 326 hektar. År 2015 anmälde bolaget avverkning av 17,4 hektar skog inom fastigheten. Skogsstyrelsen förbjöd all avverkning på området på grund av förekomst av tjäderspelplats, med stöd av artskyddsförordningen och miljöbalken. Bolagets överklaganden av beslutet avslogs, och de ansökte även om dispens som också avslogs. Hargs Bruk yrkade därefter ersättning från staten för hindrad avverkning.

DOMEN

Högsta domstolen fastställde att Hargs Bruk är berättigat till ersättning och ändrade beloppet på 3 392 000 kr med uppdatering enligt konsumentprisindex från den 22 december 2021 till dagen för domen. Staten förpliktades att ersätta Hargs Bruk Aktiebolag för rättegångskostnader med 112 910 kr.

SKÄLEN

Högsta domstolen konstaterade att avverkningsförbudet innebar en avsevärd försvåring av pågående markanvändning, och att bolaget inte kunde förutse eller påverka detta hinder. Begränsningen var betydande och specifik för Hargs Bruk, vilket motiverade ersättning trots att liknande inskränkningar normalt inte ger rätt till kompensation. Domstolen ansåg att inskränkningen var särskilt betungande och att det inte var rimligt att bolaget ensamt skulle bära de ekonomiska konsekvenserna.

ALLMÄNNA RÅD

De som bedriver verksamhet på mark bör vara medvetna om att artskyddsförordningen kan leda till betydande begränsningar i markanvändningen. Det är viktigt att vidta åtgärder för att förstå och följa miljöregler för att undvika oväntade hinder och ekonomiska förluster. Om verksamheten påverkas allvarligt av ett avverkningsförbud eller liknande inskränkningar, kan det finnas möjlighet att få ersättning från staten under särskilda omständigheter.

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan