Är felaktiga uppgifter om boarea i avtal tillräckligt för prisavdrag?

Högsta domstolen, 27 maj 2021, mål nr T 2838-20

Högsta domstolen har prövat frågan om ett avtal innehållande felaktiga uppgifter om boarea och biarea kan ge rätt till prisavdrag för köparen av en fastighet.

PARTER/SAKEN

Vid en småhusentreprenad har uppgifterna i kontraktshandlingarna om fördelning mellan boarea och biarea varit felaktiga. Parterna var oeniga om ett prisavdrag på grund av dessa felaktiga uppgifter.

Parter var Säljaren mot Köparna.

 

BAKGRUND

Den 15 september 2015 förvärvade Köparna en fastighet från Säljaren, tillsammans med ett entreprenadkontrakt för uppförande av ett hus på fastigheten. Vid avtalets ingående hade husbygget påbörjats men inte färdigställts. Köpeskillingen uppgick till 10 miljoner kronor, varav 6 490 000 kronor avsåg tomten och den del av huset som redan byggts, och 3 510 000 kronor avsåg entreprenadarbeten för färdigställandet. Enligt avtalet var boarean 224 kvadratmeter, men en mätning i juni 2017 visade att boarean var 161 kvadratmeter och biarean 63 kvadratmeter.

Köparna yrkade att Säljaren skulle betala 1 400 000 kronor i prisavdrag. Tingsrätten avslog yrkandet eftersom reklamation ansågs ha skett för sent, men Hovrätten fann att reklamationen skett i tid och förpliktade Säljaren att betala 900 000 kronor i prisavdrag.

DOMEN

Högsta domstolen fastställde hovrättens dom och förpliktade Säljaren att betala Köparna 900 000 kronor i prisavdrag. Säljaren ska även ersätta Köparna för rättegångskostnader i Högsta domstolen med 109 375 kronor.

SKÄLEN

Högsta domstolen kom fram till följande skäl för sin dom:

 1. Reklamation: Enligt konsumenttjänstlagen ska en konsument som vill åberopa att en tjänst är felaktig underrätta näringsidkaren inom skälig tid efter att ha upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Köparna upptäckte felet i juni 2017 och reklamerade en vecka senare. Domstolen ansåg att Köparna hade reklamerat inom skälig tid eftersom Säljaren inte kunde bevisa att Köparna känt till felet tidigare.
 2. Prisavdrag: Konsumenttjänstlagen ger konsumenten rätt till prisavdrag om en tjänst är felaktig. Prisavdraget ska motsvara vad det kostar att åtgärda felet eller, om det är oskäligt stort, felets betydelse för konsumenten. Högsta domstolen fastställde att Köparna hade rätt till prisavdrag baserat på en uppskattning av värdeminskningen till följd av den mindre boarean.
 3. Marknadsvärde: Båda parter hade åberopat sakkunnigutlåtanden om skillnaden i marknadsvärde mellan huset som avtalat och huset som levererat. Högsta domstolen fann att Köparnas utlåtande, trots vissa osäkerheter, gav en bättre grund för att bedöma marknadsvärdet än Säljarens utlåtande som baserades på en mindre jämförelse.
 4. Skälig bedömning: Då exakta slutsatser om marknadsvärdets förändring inte kunde dras, gjorde Högsta domstolen en skälighetsbedömning och fann att hovrättens prisavdrag på 900 000 kronor var rimligt.
ALLMÄNNA RÅD

För säljare av fastigheter är det avgörande att noggrant kontrollera och dokumentera alla uppgifter om fastighetens storlek och skick som anges i avtalet. Detta minimerar risken för framtida tvister och krav på prisavdrag. Tänk på att bestämda uppgifter uppfattas som utfästelser.

För köpare av fastigheter är det viktigt att genomföra en noggrann besiktning och mätning av fastigheten före köpet. Om avvikelser från vad som avtalats upptäcks, bör reklamation ske omedelbart för att säkerställa rätt till kompensation.

För mer information om fallet, läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan