Fastighetsrätt:
Förhandstecknare som drabbats av förhöjd avgift

Vi hjälper dig med genomgång av förhandsavtalet och därmed förutsättningar för att gå fri från avtalet.

HAR DU SOM FÖRHANDSTECKNARE DRABBATS AV HÖGRE AVGIFTER?

På grund av inflation, energipriser och ökande räntor så är det många bostadsrättsföreningar som behöver höja sina årsavgifter. Det har inte funnits tillräckliga försiktighetsmarginaler i föreningens ekonomiska plan utan istället har det varit en kalkyl som bara håller i solsken och medvind. Det betyder att många nya bostadsrättsföreningar måste höja årsavgiften innan eller strax efter inflytt. Årsavgiftshöjning påverkar marknadspriset på lägenheten nedåt, utöver den allmänna prisnedgången som inleddes våren 2022. Det kan även innebära att lånelöften som givits baserat på lägre avgiftsnivå inte längre gäller. Du som köpt nyproduktion kanske inte har råd att köpa och ta förlusten som blir följden av att bostadsrättsföreningen inte håller sig till den avtalade årsavgiften.

VAD KAN DU SOM FÖRHANDSTECKNARE GÖRA?

För det fall du drabbats av en väsenligt högre årsavgift så finns möjlighet att frånträda förhandsavtalet.

VAD KAN VI HJÄLPA TILL MED?

För att se över dina möjligheter och ge dig ett bra beslutsunderlag så behöver du goda råd. Det är viktigt att frånträdandet sker på korrekt sätt och att du inte i onödan ådrar dig skadeståndsansvar.

Vi hjälper dig med genomgång av förhandsavtalet och därmed förutsättningarna för frånträdande. Om förutsättningar för frånträdande finns så upprättar vi en uppsägning som håller vid en rättslig prövning. Vid en eventuell rättslig prövning i domstol företräder vi dig gentemot föreningen.

För finansiering av ombudskostnader finns möjlighet att ansöka om rättsskydd via aktuell hemförsäkring.

VILKA REGELVERK ÄR DET SOM GÄLLER?

Det finns ingen lättläst information utan man är hänvisad till förarbeten och till nuvarande och kommande lagstiftning.

Förhandsavtal regleras i femte kapitlet bostadsrättslagen. Enligt nu gällande 5 kap. 8 § st 1. p. 3 (fr o m den 1 januari 2023 skall 5 kap. 13 § bostadsrättslagen tillämpas) så har en förhandstecknare rätt att efter uppsägning genast frånträda avtalet om de avgifter som skall betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än som angavs i förhandsavtalet. Avtalet skall då sägas upp inom tre månader från den dag förhandstecknaren fick kännedom om den högre avgiften.

Vad som är att anse som en väsentlig höjning har överlämnats till rättstillämpningen men vid bedömningen har den information som föreningen lämnat vid kostnadskalkylen och på annat sätt innan avtalet ingås betydelse. Orsaken till kostnadshöjningen ska dock normalt inte ha någon inverkan på din rätt att frånträda. Lagstiftaren har nämligen tagit hänsyn till att du i egenskap av förhandstecknare är konsument och att du generellt inte ska stå risken för kostnadsökningar som överstiger beräknade avgifter, detta oavsett om kostnadsökningarna varit utanför föreningens kontroll eller inte, se prop. 1990/91:92 s. 187.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan