Hyresvärdens uppsägning av lokalhyreskontrakt för villkorsändring

Oavsett om du som fastighetsägare innehar hyresrätter för bostadsändamål eller
kommersiella lokaler kan vi på Creo Advokater bistå dig. Här ger vi dig mer
information om vad som gäller för uppsägning av lokalhyreskontrakt för
villkorsändring.

Hur gör man för att ändra villkoren i ett lokalhyreskontrakt?

För att ändra hyresvillkor i ett lokalhyresavtal måste parterna komma överens om förändringarna. Detta kan ske genom en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst i ett nytt hyresavtal eller ett tillägg till det gällande avtalet och utan att det behövs en uppsägning av det befintliga hyresavtalet. Om parterna inte kan komma överens om nya hyresvillkor för förlängning av hyresavtalet krävs det dock att en korrekt uppsägning av det befintliga hyresavtalet genomförs. Uppsägning av lokalhyresavtal för villkorsändring innebär att hyresvärden/hyresgästen säger upp avtalet för att kunna få till stånd en ändring av avtalsvillkoren, till exempel hyran.

Här listar vi viktiga saker att tänka på i utformandet av uppsägningen:

1. Uppsägningen ska vara skriftlig.

2. Adresserad till rätt hyresgäst

Särskilt med restauranger finns ibland flera överlåtelser och skillnad mellan angivet namn på restaurangen och den juridiska person som är hyresgäst. Samtidigt har nytt hyresavtal inte upprättats och missar kan ha skett vid uppdatering av hyressystemet. Förvånansvärt ofta så sänds uppsägningar till fel juridisk person.

3. Det ska vara tydligt vilka villkor som ändras.

Antingen ska förslag till ett nytt hyresavtal bifogas eller så ska det tydligt framgå vilka villkor som begärs av hyresvärden/hyresgästen. Det ska i princip vara möjligt för motparten att acceptera eller förkasta det föreslagna avtalet med de nya villkoren direkt vid mottagandet av uppsägningen.

4. Rätt uppsägningsdatum

Det är nödvändigt att uppsägning av hyresavtalet sker till rätt tidpunkt. Beakta att uppsägningen ska delges motparten före den uppsägningstid som gäller för att uppsägning ska anses skett i tid.

5. Avsändare måste framgå

Det måste tydligt framgå vem som sagt upp hyresavtalet. Uppsägningen bör undertecknas av samtliga hyresvärdar (om det finns flera). Om ombud används ska det framgå vem den som undertecknar företräder.

6. Hänskjutning till hyresnämnden

Vid hyresvärdens uppsägning ska uppsägningen innehålla en underrättelse om att hyresgästen kan hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling inom 2 månader från delgivningen av uppsägningen om hyresgästen motsätter sig villkorsändringen. Underrättelsen är ett formkrav för uppsägningens giltighet och det gäller strikta regler för underrättelsens innehåll.

Om frågan hänskjuts till hyresnämnden kan nämnden bistå hyresvärden och hyresgästen med medling mellan parterna i syfte att parterna ska nå ett nytt avtal. Om någon av parterna yrkar det kan nämnden yttra sig i frågor som: hyresgästens rätt till uppskov med avflyttning, lokalens marknadshyra samt giltigheten avseende uppsägningen.

7. Skickad i rätt tid

Uppsägningen ska nå motparten innan uppsägningstiden börjar löpa. Huvudregeln är att uppsägningstiden är 9 månader innan hyresperiodens slut, undantag från detta kan föreligga, t ex om längre uppsägningstid avtalats eller om det är ett hyresavtal på bestämd tid kortare än 9 månader.

8. Delgivning

Uppsägningen måste delges motparten. Det är även viktigt för att det ska gå att bevisa när uppsägningen mottogs och om hänskjutning till hyresnämnden skett inom rätt tid. Om hyresgästen inte hänskjuter frågan till hyresnämnden inom tidsfristen måste hyresgästen antingen acceptera de av hyresvärden begärda hyresvillkoren för förlängning eller avflytta från lokalen utan rätt till ersättning med anledning av indirekt besittningsskydd. Om uppsägningen inte delges inom rätt tid blir uppsägningen ogiltig.

9. Indirekt besittningsskydd

En hyresgäst har indirekt besittningsskydd om hyresförhållandet (den tid hyresgästen totalt har hyrt lokalen) har varat längre än nio månader och det inte finns någon överenskommelse om att hyresgästen avstår från besittningsskyddet.

Om hyresvärden säger upp hyresavtalet för villkorsändringar som inte är skäliga, till exempel om en oskälig hyra begärs, innebär besittningsskyddet att hyresvärden kan komma att bli skyldig att betala ersättning, skadestånd till hyresgästen om förlängning av hyresavtalet inte kan uppnås. Minimiskadeståndet är då ett belopp som motsvarar lokalens totalårshyra. Vanligtvis utgår man från förra årets kostnader för att bestämma minimiskadeståndet. Om hyresgästen har andra förluster som kan bevisas kan hyresvärden även bli skadeståndsskyldig för dessa. I princip ska all skada som hyresgästen drabbas av med anledning av upphörandet ersättas av hyresvärden.

Sammanfattningsvis är uppsägning, avtalsförhandling och prövning komplicerat och juridisk expertis krävs.

Tänk på att när en uppsägning väl är gjord kan denna i sig inte ändras och felaktigheter kan få långtgående och oönskade konsekvenser. Det är alltid bra att vara ute i god tid innan en uppsägning för ändrade hyresvillkor ska göras. Det bästa är vanligen att försöka förhandla och komma överens om villkoren för förlängning av hyresavtalet med motparten redan innan man behöver säga upp för villkorsändring.

Vi på Creo Advokater är experter inom detta område, tag kontakt med oss på Creo@creoadvokater.se eller på telefon: 08-562 403 40.