Störande hyresgäster

Här går vi igenom steg för steg vilka åtgärder en hyresvärd måste vidta vid
störande hyresgäster

6 steg för att komma tillrätta med störande hyresgäster

När någon stör andra boende gäller det för hyresvärden att agera snabbt och korrekt för att skydda de som utsätts för störningarna. Nedan följer en checklista på de viktigaste åtgärderna för hyresvärden.

Ni behöver anlita juridiskt ombud vid uppsägning och förverkande. Det är alltför lätt att göra misstag som leder till att uppsägningen misslyckas och störningarna kan fortsätta. 

1. Ta reda på om störningarna är tillräckligt allvarliga

Störningarna måste vara så allvarliga att de försämrar andras bostadsmiljö så mycket att det inte ska behöva tålas. Att en granne renoverar sin lägenhet på normalt sätt är sådant som måste tålas. Man måste också tåla att grannarna ibland har fest, duschar och spolar oregelbundna tider, har barn som bullrar och annat som tillhör ett normalt liv. Våldsamt eller hotfullt beteende mot andra hyresgäster eller allvarliga störningar nattetid är sådant som aldrig behöver tålas.

2. Skicka en rättelseanmodan

Hyresvärden ska skicka en tillsägelse till hyresgästen att ändra sitt beteende omgående. Det är viktigt att den störande får klart för sig vad som är fel och förstår att detta måste upphöra. Det är först om det går att bevisa att störningarna fortsätter som uppsägning kan ske. Rättelseanmodan kan delges på förenklat sätt men man ska göra vad man kan för att hyresgästen ska förstå situationen och ändra sitt beteendet.

Vid rättelseanmodan gäller det att tänka på detaljer. Den tid som hyresgästen har på sig att svara måste anges. Om tidsfristen glöms bort måste rättelsen göras om vilket innebär att du som hyresvärd förlorar tid. Det måste också tydligt framgå vilken lägenhet som avses.

Delgivning kan som exempel göras genom personlig överlämning till hyresgästen eller genom rekommenderat brev. 

Efter rättelseanmodan är det viktigt att anteckna tid och hur allvarliga störningar är samt be grannar att göra detsamma. Detta för att ha bevis för de störningar som förekommit.

3. Meddela socialtjänsten

Om det är fråga om förverkande av en bostadshyresgäst måste i regel socialtjänsten underrättas innan uppsägningen.

4. Delgivning av uppsägning

Man måste vara helt säker på att hyresgästen får en uppsägning. Uppsägningen måste därför delges till hyresgästen. Delgivning kan ske personligen eller genom rekommenderat brev med mottagningsbevis. Det behövs bevisning om när uppsägningen delgivits. 

5. Håll isär vanlig uppsägning till avtalstidens utgång och uppsägning på grund av förverkande

Olika regler gäller för uppsägning till avtalstidens utgång och omedelbar uppsägning på grund av att hyresrätten förverkats. Det är ett viktigt vägval som är beroende av situationen. Vi hjälper er att välja det som är optimalt i den situation ni befinner er i.

Vid störningar ser vi över vilka möjligheter det finns att hitta alternativa förverkandegrunder, som t ex bristande betalning, andrahandsupplåtelse, brand- eller hälsofarligt samlarbeteende och vägrat tillträde.

6. Att ta frågan till domstol eller inte

Att väcka talan i domstol och gå igenom en hel rättsprocess kan kännas jobbigt, tidskrävande och dyrt. Vi på Creo Advokater hjälper er att ta fram snabbare lösningar genom förhandling och i vissa fall även genom att erbjuda avflyttningsersättning.

Vi hjälper er

Har ni problem med störande hyresgäst i ert hus?

Vi på Creo Advokater hjälper er att snabbt och effektivt sätta stopp för störningarna så ni kan få ett tryggt och lugnt bostadshus igen.