Upphörande av samboskap och skilsmässa

Det är alltid tråkigt att skiljas från någon man älskat. Genom att ta hjälp med de juridiska delarna
direkt underlättar ni den redan svåra situationen och hanterar er skilsmässa på bästa
sätt.

Äktenskapsskillnad

Vid en separation är viktigt att omgående hantera de juridiska delarna och anlita ett ombud som tillvaratar dina intressen och rättigheter under hela processen. 

Vid äktenskapsskillnad finns krav på att förrätta en bodelning. Endast om all makarnas egendom är enskild kan bodelning undvikas. 

Om man väntar länge med att förrätta bodelning blir det svårare att få fram vilka tillgångar och skulder som fanns på brytdagen (dagen som ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten). Vi rekommenderar därför att göra bodelningen i direkt anslutning till separationen. 

Vi hjälper dig hela vägen genom din skilsmässa så att du får den egendom som du har rätt till.

Bodelning

Vid upplösning av ett äktenskap genom skilsmässa eller dödsfall ska makarna enligt lag göra en bodelning. I bodelningen ingår all makarnas egendom som är giftorättsgods och makarnas skulder. Bodelningen innebär enkelt förklarat att makarna delar lika på värdet av all egendom som de äger och innehar efter avdrag för deras respektive skulder.

Det är av vikt att upprätta en skriftlig handling på bodelningen eftersom detta fungerar som ett bevis på att makarna inte längre har några ekonomiska anspråk mot varandra. En skriftlig bodelning behövs även om någon av makarna ska överta egendom som tidigare varit gemensam ägd, till exempel vid ansökan om lagfart på hela fastigheten.

Giftorättsgods eller enskild egendom

Vad är giftorättsgods?
När man gifter sig blir all egendom som man ägde innan äktenskapet och all egendom som införskaffas under äktenskapet giftorättsgods. Detta gäller såväl fast egendom som lös egendom. Värdet av makarnas totala giftorättsgods delas lika mellan makarna vid en skilsmässa. Det finns viss egendom som inte ingår i bodelningen, det gäller exempelvis enskild egendom och vissa pensionsrättigheter.

Vad är enskilda egendom?

Egendom kan bli enskild egendom genom
• Äktenskapsförord
• Gåva med föreskrift om enskild egendom
• Testamente i vilket egendomen gjorts till makens enskilda

Om makarna inte har upprättat äktenskapsförord eller erhållit egendom genom gåva/arv med föreskrift om att egendomen ska utgöra mottagarens enskilda egendom utgör all egendom som makarna äger giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. 

Jämkning av bodelning

Jämkning innebär att en make får behålla mer av sitt giftorättsgods. Jämkning kan ske om det med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning ska lämna ifrån sig hälften av sin egendom. 

Jämkning blir främst aktuellt i de fall där äktenskapet upplöses inom 5 år. Hänsyn tas även till den tid som makarna varit sambor innan äktenskapets ingående. 

Står du inför en skilsmässa och vill vara säker på att du får den egendom som du har rätt till bör du redan idag kontakta advokat.

Upphörande av samboskap

Vid upphörande av samboskap ska oftast en bodelning göras. Det som delas lika mellan sambor är samboegendom, det vill säga bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Med bohag avses möbler och annan egendom som används i det gemensamma hemmet. 

Vi hjälper dig som står inför en separation med din sambo med att tillvarata dina intressen i separationen. Det kan exempelvis handla om att ansöka om kvarsittanderätt i bostaden, upprätta en bodelning eller se till att du får den egendom du har rätt till.