Olovlig uthyrning

Airbnb uthyrningar har blivit allt mer populärt och både bostadsrätter och
hyresrätter hyrs ut på hemsidor såsom Airbnb. Med anledning av den
dom som Svea Hovrätt meddelade den 29 juni 2020 finns det skäl
att lyfta frågan om hyresvärdars möjlighet att sätta stopp för olovlig
korttidsuthyrning.

Hyresvärdarna vinner mot Airbnb uthyrare

Tidigare har hyresvärdar, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar haft svårt att hindra korttidsuthyrningar förmedlad genom olika hemsidor. Problem har bestått bland annat att uthyrningarna varat under för kort tid för att hyresvärden ska hinna säga upp lägenheten.

Hyresgästers uthyrning av lägenheten genom förmedlingssidor innebär för hyresvärden att det vistas okända och tillfälliga besökare på fastigheten. Ytterst kan uthyrningen leda till ansvar för koppleri eller annan olaglig verksamhet som bedrivs i uthyrda utrymmen.

Sedan år 2015 och nu senast den 29 juni 2020 har Svea Hovrätt prövat frågor rörande uthyrning av hyresrätt via Airbnb. I det senare fallet hade en hyresvärd sagt upp ett hyresavtal till upphörande utan föregående rättelseanmodan. Hovrätten gav hyresvärden rätt och nekade förlängning av hyresavtalet. Hyresgästen i fråga hade hyrt ut sin lägenhet ett hundratal gånger under de senaste fyra åren. Domstolen ansåg att användningen av lägenheten, nästintill hotellverksamhet, stred mot syftet med uthyrningen, bostadsändamål.

Genom uppdatering av Hyreslagen, 12 kap. Jordabalken, som trädde i kraft i oktober 2019 kan nu hyresrätten även anses förverkad på grund av flertalet olovliga korttidsuthyrningar. Detta gäller även om rättelseanmodan inte har skickats till förstahandshyresgästen.

Vad gäller?

En hyresgäst får ha en inneboende utan tillstånd från hyresvärden om det inte innebär men för hyresvärden, men hyresrätten ska fortfarande uppfylla bostadsändamål. Det betyder att om hyresgästen bedriver hotellliknande verksamhet i lägenheten genom flertalet korttidsuthyrningar har hyresvärden ändå rätt att säga upp hyresavtalet.

Om hyresgästen inte bor i lägenheten tillsammans med den inneboende, det vill säga om lägenheten brukas självständigt av annan än hyresgästen krävs alltid hyresvärdens tillstånd. Om hyresgästen hyr ut lägenheten utan tillstånd kan ha hyresvärden rätt att säga upp hyresrätten. Hyresrätten kan vara förverkad om giltig anledning till uthyrningen inte finns.

Har ni problem med Airbnb uthyrning i ert hus?
Vi på Creo Advokater hjälper er att stoppa de personer som hyr ut lägenheter på förmedlingssidor så att ni kan få ett tryggt och lugnt bostadshus igen.

Hur vi hjälper dig

Första kontakten sker per telefon eller e-post

Du ringer eller skickar e-post till någon av våra jurister och berättar om ditt problem. Vi bokar tillsammans in en tid för inledande samtal, antingen på advokatbyrån eller hos dig i dina lokaler.

Inledande samtal hos oss eller hos dig

Vi träffas för ett förutsättningslöst möte. Syftet är att vi ska förstå dig, din verksamhet och vad du behöver hjälp med. Vi informerar dig även om våra villkor och arbetssätt. När vi har bildat oss en uppfattning om ditt problem ger vi dig konkreta förslag på hur vi kan lösa det.

Förlikning – ni kommer överens i godo

Om man kommer överens kan en process i domstolen undvikas. Det är ofta bra om man vill fortsätta göra affärer tillsammans i framtiden. Vi förhandlar för dig så att du får en affärsmässig överenskommelse. På så vis sparar du tid och pengar, både nu och framöver.

Domstolsprocessen

Om man inte kommer överens kan domstolen avgöra vem som har rätt. Domstolen kallar till möte och parterna lägger fram sin bevisning. Att processa i domstol är komplicerat och kräver ofta specialistkompetens. Vi har tidigare arbetat på domstol och vet hur domare tänker.

Rättsskydd

Om du har en hemförsäkring eller en företagsförsäkring så har du oftast så kallat rättsskydd genom den. Det betyder att du kan få dina rättsliga kostnader ersatta av ditt försäkringsbolag om du hamnar i en tvist. Vanligtvis täcker rättsskyddet det mesta av rättegångskostnaderna, till exempel ombudskostnader och kostnader för att ta fram nödvändig bevisning. För den som förlorar en rättslig process i domstol kan rättsskyddet även omfatta motpartens rättegångskostnader. Vi hjälper dig att kontrollera villkoren för din rättsskyddsförsäkring och ansöker om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag.