Vad gäller för föreningen när den nya bostadsrättslagen träder i kraft den 1 januari 2023?

Den 1 januari 2023 börjar den nya bostadsrättslagen gälla.

Förändringarna sker bland annat för att närmare reglera situationen för den som köper eller äger en bostadsrätt. Ändringen ger även bostadsrättsföreningen kraftigt stärkta möjligheter att hindra bostadsrättshavare från att ändra sin lägenhet.

En medlem en röst, nya 9 kap. 14 § bostadsrättslagen

Föreningar har tidigare kunnat ha stadgar som ger medlem fler röster. Införandet av nya bostadsrättslagen stärker medlemsinflytandet på det sättet att det inte längre är möjligt att en medlem kan ha flera röster och därmed minska det relativa inflytandet för andra medlemmar.

Däremot kan rösträtten begränsas så att medlem som endast innehar en bostadsrätt som avser ett garage, ett lager eller någon annan lägenhet som i första hand används som förvaringsutrymme kan fråntas sin rösträtt.

Tumregeln är fortfarande att medlem har en röst oavsett hur många bostadsrätter denne har.

Ändring av lägenhet, nya 7 kap. 7 § bostadsrättslagen

Med nya bestämmelsen blir det svårare för bostadsrättshavaren att göra ändringar i sin lägenhet utan föreningens tillstånd genom att listan med åtgärder som inte får genomföras utan styrelsens tillstånd utökas och preciseras. En medlem får med nya lagstiftningen inte installera eller ändra anordning för ventilation, eldstad eller rökkanal eller som utföra annan åtgärd som har påverkan på brandskyddet.

Med den nya lagstiftningen ges föreningen även rätt att säga nej till en åtgärd som innebär att en lägenhet som har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden.

Om bostadsrättshavaren är missnöjd med styrelsens beslut får han eller hon begära att hyresnämnden prövar frågan. Men om medlemmen gör åtgärderna ändå, så kan bostadsrätten förverkas och bostadsrättshavarens ställning försvagas därmed i förhållande till tidigare bestämmelse.

Tumregeln är numera att föreningen kan säga nej till ändring men det finns en del att tänka på.

Klicka här för att läsa mer om föreningars möjlighet att säga nej till åtgärder och hur föreningen kan agera om medlem vidtar åtgärder olovligen.

Behöver föreningens stadgar uppdateras för att vara i enlighet med lagändringen?

Många föreningar har använt metoden att föra in lagbestämmelser och ibland också tydliggöra vad som följer av lag i själva stadgarna. Det gäller även nu aktuella frågor kring medlems ändringsrätt och förverkandegrunderna, som ändrats genom aktuell lagstiftning. Gamla stadgar är därför ofta missvisande och behöver ändras.

Vi avråder kraftigt från att anta omfattande stadgar som innefattar reglering som ändå följer av lag. Då får man just effekten att stadgarna blir missvisande efter lagändring. Det ger även en förhöjd risk att stadgarna tolkas på annat sätt än föreningen avsett. Det har skett en rättsutveckling genom avgörande i Högsta domstolen som visar att allmän domstol tolkar stadgaklausuler till synes fristående från vad som gäller enligt lag, se ”Knoppens golvvärmesystem” NJA 2020 s. 822.

Såväl lagändringar som allmän domstols frihet att tolka stadgarna innebär att det ger upphov till onödiga risker att ha med mer i stadgarna än vad lagen kräver och vad som specifikt gäller för just er förening. Det är därför ni inte bör använda de omfattande normalstadgar som upprättas av olika aktörer på marknaden. De nödvändiggör täta stadgebyten och innebär förhöjda risker.

Istället ska man ha korta stadgar som reglerar det stadgar måste reglera och det som är specifikt för just er bostadsrättsförening. Om stadgarna istället används för pedagogik eller för att reglera allt såsom om bostadsrättslagen inte fanns så hamnar man mycket fel.

Vi hjälper föreningen med enkla, spetsrätta stadgar som är anpassade till lagändringen samt till föreningens enskilda behov. Kontakta oss för inledande rådgivning.