Hyresgäster som inte betalar

Oavsett om du som fastighetsägare innehar hyresrätter för bostadsändamål
eller kommersiella lokaler kan vi på Creo Advokater bistå dig. Här ger vi dig
fem steg att vidta när hyresgästen inte betalar.

Hyra kommer inte in i tid, ingen eller endast en del av hyran betalas, hyresgästen lovar och lovar att betala men ligger ständigt efter med betalningarna?

Känns det igen?

Eftersom hyran är den enda intäktskällan för en hyresvärd, är påverkan av sen eller utebliven betalning särskilt allvarlig. 

Vad gör man när en hyresgäst inte betalar hyran?

1. Reagera direkt.

Påminn om avsaknaden av betalning. Det är mycket bättre att inleda kommunikation om problemet på ett tidigt stadium med hyresgästen. Dels markerar man att betalningsförsummelse från hyresgästen inte accepteras, dels gör man hyresgästen medveten om att hyresbetalningen saknas och att det är viktigt att hyra betalas i tid. Kanske har hyran glömts bort eller en tidig avvecklings- eller avbetalningsplan läggas upp?

2. Om problemen kvarstår – skicka tillsägelse

Skicka en formell anmodan till hyresgästen om att vidta rättelse och ett meddelande till socialnämnden för bostadshyresgäster.  Vid upprättande och delgivning finns risk för misstag som innebär att senare uppsägning inte kommer att fungera. Tänk på att utforma rättelseanmodan korrekt och kontakta en jurist om du känner dig osäker.   

3. Inget händer trots anmodan

Skicka en uppsägning till hyresgästen. Om man inte får betalt måste ett snabbt avslut till för att inte riskera att förlusten blir för stor. Förlusten drabbar indirekt även andra hyresgäster i och med att dessa kanske inte kan få den kundvård som de annars skulle få, exempelvis genom framskjutet underhåll.

En uppsägning görs på olika sätt beroende på om det är en bostadshyresgäst eller en lokalhyresgäst. Uppsägning vid obetald hyra kan antingen ske till hyrestidens utgång eller till omedelbart upphörande (om hyresrätten är förverkad).

Gemensamt för både lokaler och bostäder är att hyresgästen ska beredas möjlighet att återvinna sin hyresrätt, vid en uppsägning till omedelbart upphörande genom att betala hela hyresskulden inom viss tid. Om hyresgästen då inte betalar hela hyresskulden är hyresgästen skyldig att avflytta från lägenheten/lokalen.

Observera att om uppsägningen inte sker på rätt sätt blir den ogiltig. 

4. Avflyttning vägras

I de fall där en uppgörelse om hyresgästens avflyttning inte kan nås – är det hyresvärden som måste ansöka om prövning vid hyresnämnden eller tingsrätten. Återigen måste man agera korrekt för att nå framgång.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis brukar det gå utmärkt att hantera påminnelse och ibland rättelseanmodan själv, men uppsägning, avtal och prövning är komplicerat och juridisk expertis krävs.

Vi på Creo Advokater är experter inom detta område, tag kontakt med oss på Creo@creoadvokater.se eller på telefon: 08-562 403 40.