Framtidsfullmakt

Skriv en framtidsfullmakt för att se till att den du litar på kan hjälpa dig att betala
räkningar, handla och sköta dina personliga angelägenheter om du blir sjuk. Hos oss
på Creo Advokater ser vi alltid till dina behov.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger till en fysisk person (fullmaktshavaren). Fullmakten ger fullmaktshavaren rätt att företräda fullmaktsgivaren om han eller hon inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Det kan bero på allt ifrån sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande som är varaktigt.

En framtidsfullmakt kan omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Fullmaktshavaren ska tillvarata fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar.

Fullmaktshavarens åtgärder för fullmaktsgivaren kan alltid granskas. I fullmakten kan fullmaktsgivaren utse en granskare som har i uppgift att granska fullmaktshavarens verksamhet. Om det inte finns en granskare utsedd kan fullmaktsgivarens make, sambo eller närmaste släktingar alltid begära redovisning en gång per år av fullmaktshavaren för dennes verksamhet.

Varför är det viktigt med en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt möjliggör för dig att själv bestämma vem som ska hjälpa dig om du i framtiden blir varaktigt eller tillfälligt sjuk. Du kan då bestämma att till exempel din maka/make eller bröstarvinge ska ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Om du inte har skrivit en framtidsfullmakt kan en för dig okänd förvaltare eller god man utses att ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter. Personen har rätt att agera för dig i de ärenden som uppdraget avser och har också rätt att få ett arvode från dig.

Vem bestämmer när framtidsfullmakten börjar gälla?

Det är vanligtvis fullmaktshavaren som bedömer när fullmakten har trätt i kraft. I annat fall kan man bestämma att domstolen beslutar när fullmakten har trätt ikraft. Då ska läkarintyg inhämtas inför bedömningen.

Hur vi hjälper dig

Kontakta oss så hjälper vi dig att upprätta en framtidsfullmakt, så att du får välja vem som ska ta hand om dina angelägenheter den dagen du själv inte har möjlighet till det.