Bostadsrättshavarens önskade ändringar - ny lagstiftning

Bostadsrättshavaren önskade ändringar - ny lagstiftning gör det lättare för föreningar att säga nej

Bostadsrättshavare vill ofta ändra planlösning, ofta för att öppna upp ytor, ibland för att få fler rum till en barnfamilj. Allt för att anpassa lägenheten efter sina egna behov. När en mer generellt funktionell lösning har kunnat genomföras har det utgjort en permanent förbättring som är positiv också för kommande bostadsrättshavare efter försäljning. När det mer är fråga om en tillfällig anpassning till mer flyktigt och subjektivt uppfattade behov så är det bara starten på en fortsatt förändringskarusell där nästa ägare också ska ändra.

Idag, i praktiken är det ni i föreningen som ska bevisa att ändringen är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Det kan därför vara svårt ibland att neka tillstånd i lägen där det är oklart om ändringen kan orsaka skada i fastigheten eller inte. Det innebär också att det är svårt att förverka en bostadsrätt vid otillåten ändring, om ni inte kan bevisa att åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet.

Ny lagstiftning fr o m 1 januari 2023

Den 1 januari 2023 ändras lagen så att det blir svårare för bostadsrättshavaren att göra ändringar i sin lägenhet utan föreningens tillstånd. Lagstiftaren har förklaringsmodellen att ändringar sker av ekonomiska skäl och se r inte riktigt de positiva effekterna som uppstår när en långsiktigt mer funktionell lösning genomförs. Det är även en reaktion på den laglöshet som råder där många gör ändringar utan att få tillstånd först. Även i fall som innebär konkreta risker, men och olägenheter för omkringboende och huset.

Den nya lagstiftningen minskar möjligheten att genomföra ändringar och minskar möjligheten att ”komma undan” med åtgärder som utförts utan tillstånd. Lagstiftning är alltid en balansgång där intressen vägs mot varandra. När ändringsrätten infördes så minskade föreningens möjlighet att sätta stopp. Med nya lagstiftningen blir det lättare för föreningarna att sätta stopp för ändringar.

Likt den nuvarande lagstiftningen krävs föreningens tillstånd för åtgärder som innefattar ingrepp i bärande väggar, ledningar som tjänar fler än en lägenhet och andra gemensamma installationer. Men med den nya lagstiftningen tillkommer nya skäl att säga nej.

Det kan vara t. ex om ändringen påverkar lägenhetens kulturhistoriska, miljömässiga, särskilda historiska eller konstnärliga värde. Föreningen kan även ge tillstånd förenat med villkor, som ska vara klara och välmotiverade. Tillstånd förenat med villkor innebär att det blivit bättre möjligheter att reglera åtgärderna. Det går lättare att skapa modeller som exempelvis håller bostadsrättshavaren ansvarig för skador som uppstår om ändringarna brutit mot villkoren och föranleder skada.

Konsekvenser av otillåten ändring

När rättslig prövning ska ske om åtgärd är tillåten eller inte så kommer den ske i hyresnämnden istället för i allmän domstol som tidigare. Detta är också en fördel för föreningen även om det inte går att föra sin talan själv. Det behövs ett ombud.

När bostadsrättshavare genomför åtgärder olovligen så kan föreningen säga upp bostadsrättshavare på ytterligare ett sätt utöver vad som redan idag är möjligt. Nu blir det extra riskabelt för boende att vidta åtgärder utan tillstånd, även sådant som ligger på bostadsrättshavare tidigare kunnat göra. Föreningen behöver ett ombud som kan hjälpa med tillämpning av de nya reglerna.

Fördelen är att det kommer finnas bättre förutsättningar för styrelsen att utöva ansvaret att hålla huset i gott skick och bättre förutsättningar att undvika risker där styrelsen varit ansvarig för bristande kontroll över vad bostadsrättshavare gjort som skapat risker. Det kan handla om allt från borttagande av bärande vägg, försvagande av bjälklag och allt sådant som skapa risker för att något faller ned från balkong eller fasad.

Vi hjälper er

En rekommendation är att gå igenom föreningens hus och se till att allt är i ordning och att allt som avviker från original också har tillstånd. Om något skapar risk, men eller olägenhet så finns tillfälle att åtgärda detta och sedan finns förutsättningarna att framöver hålla ordning på huset så att inga onödiga skador, men eller olägenheter uppstår.

Vi hjälper er med det som behövs. Ring oss på 08-562 403 40 eller maila oss till creo@creoadvokater.se