Avsluta pågående granskning av bostadsrättsföreningen

Högsta domstolen har slagit fast att en pågående särskild granskning
kan avslutas i förtid.

Behöver er förening råd eller vill ni göra ett försök till att avsluta en
obehövlig granskning? Kontakta oss.

Vad krävs för att avsluta en pågående granskning?

Om 10 procent av medlemmarna i en bostadsrättsförening misstänker korruption i styrelsen kan de begära att Bolagsverket tillsätter en särskild granskare för att utreda styrelsens affärer. Efter de senaste decenniernas rekorduppgång på bostadsmarknaden förvaltar styrelserna enorma tillgångar. Ju större kassa desto större risk för förskingring och annat skadligt missbruk av förtroendeuppdraget.

Möjligheten att begära särskild granskning av en bostadsrättsförening är en del av minoritetsskyddet. Minoritetsskyddet syftar till att skydda medlemmar mot förfaranden från medlemsmajoritetens, styrelsens eller enskilda styrelseledamöters sida samt att ge minoriteten en möjlighet till insyn.

Ett granskningsuppdrag tar olika lång tid beroende på hur omfattande granskningen är. I normalfallet kan det ta ett halvår, i extremfall kan det ta upp till två år. Under tiden kanske det visar sig att granskningen inte längre är aktuell, det kan bero på byte av styrelse eller att medlemmar som drivit på för granskning har avflyttat och svar på frågor har kommit på annat sätt.

Det har tidigare varit oklart om en granskning av en bostadsrättsförening kan avslutas i förtid. Det saknas lagregler om vem som kan entlediga en granskare och hur detta i så fall ska gå till.

Nu har Högsta domstolen slagit fast att en granskning kan avslutas i förtid och även angivit vad som krävs för detta i mål NJA 2021 s. 776.

I målet hade föreningen vid en föreningsstämma beslutat att entlediga en särskild granskare som utsetts av Bolagsverket, trots att granskningen inte var färdig. Medlemmen som begärt granskningen klandrade beslutet genom att väcka talan i tingsrätten och begärde att granskningen skulle fortsätta. 

Högsta domstolen klargör att det inte räcker med ett föreningsstämmobeslut för att avsluta granskningen. Det krävs en överenskommelse som omfattar samtliga medlemmar som berörs av beslutet. Medlem som begärt granskningen måste alltså gå med på att granskningen avslutas även om personen inte längre är medlem i föreningen.

Högsta domstolen gick på medlemmens linje och upphävde stämmobeslutet om att entlediga granskaren. Detta trots att samtliga röstberättigade medlemmar hade röstat för beslutet, eftersom den som begärt granskningen inte var med på beslutet.

Högsta domstolens angav även att Bolagsverket har möjlighet till att besluta om att en särskild granskning ska avslutas och att granskaren entledigas från sitt uppdrag. För att bolagsverket ska pröva frågan krävs det dock att ansökan har biträtts av samtliga berörda personer.n 

Nu när möjligheter visat sig om vad som gäller vid avslutande av en oönskad och obehövlig granskning så kan det vara värt att göra ett försök.

Vi på Creo Advokater har erfarenhet inom området, tag kontakt med oss på creo@creoadvokater.se eller eller på telefon: 08-562 403 40.